De gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, Het Woord van God. En dat het, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare bron van kennis en openbaring over God is.
Daarom geloven wij...                                 


* dat er één God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen : Vader, Zoon en Heilige Geest; Die geest, licht en liefde is Die almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, eeuwig, heilig en rechtvaardig is, Die de Schepper is van hemel en aarde, terwijl Hij de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis.

* dat God de Vader die in de hemel woont, van niemand afhankelijk is en alles doet naar Zijn wil en dat Hij alleen te kennen is door Jezus Christus, Die het beeld is van de onzichtbare God.

* in de Godheid van de Here Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, de werkelijkheid van Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn vergoten bloed tot verzoening van onze zonden, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart waardoor Hij nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voor de gelovigen bidt en pleit.

* in de Godheid van de Heilige Geest, Die Christus' gemeente verzamelt; Die in de gelovigen woont en hen allen wil vervullen en leiden, waardoor zij in staat zijn tot eer van God te leven.

* dat door de zondeval alle mensen zondaars zijn en verloren, en zij alleen uit genade gered kunnen worden door de verzoening, bewerkt door de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus.

* dat de Gemeente de tempel Gods en het lichaam van Christus is, waarvan Hij het Hoofd is.dat de Christen door zijn wedergeboorte wordt toegevoegd aan het Lichaam van Christus ( dat is de Gemeente in de breedste zin, alle wedergeboren gelovigen op deze wereld), en zo de verlossing in Christus ontvangen hebben.

* dat de Christen in gehoorzaamheid aan de Bijbel zich dient te laten dopen, als een getuigenis dat de gelovige daarmee Jezus Christus wil volgen in het watergraf en mét Hem is opgestaan in een nieuw leven. Daarom dopen wij gelovigen als zij "tot onderscheid" zijn gekomen, oftewel volwassen zijn.

* in de geestelijke eenheid van allen die oprecht in de Here Jezus geloven en het algemeen priesterschap van alle gelovigen, hetwelk in de plaatselijke gemeente gestalte dient te krijgen.

* dat de Here Jezus ons opdracht gegeven heeft het Avondmaal te vieren ter gedachtenis aan zijn verbroken lichaam en het bloed dat éénmaal heeft gevloeid. Wij accepteren iedere gelovige aan het Avondmaal wanneer hij/zij kan getuigen dat de Here Jezus zijn of haar Redder en Verlosser is.

*  in en erkennen we Israël als het land en volk van God, en dat we als gemeente zijn ge-ent op Israël, en dat God het volk Israël niet heeft verstoten of verworpen maar (slechts) tijdelijk terzijde heeft gesteld.

* dat Jezus Christus terug zal keren naar deze aarde om de gelovigen tot Zich te nemen, om voor altijd bij Hem te zijn. Daarna zal een vreselijk zware tijd aanbreken voor de wereld. Aan die tijd zal door de Here Jezus zélf een einde worden gemaakt bij zijn (2e) komst. Vanaf dat moment breekt het Messiaanse Vrederijk aan, waarin Jezus zal heersen als Koning voor duizend jaar. Aan het einde van deze duizend jaar zal Hij oordelen, de levenden en de doden, en zal een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde door God worden gegeven.