De Baptistengemeente Scheveningen voert het ANBI-keurmerk. Dat betekent dat uw donaties aan Baptistengemeente aftrekbaar zijn voor de belasting.
Om het ANBI-keurmerk te behouden zijn we verplicht een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens hebben we hieronder overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Naam:

 

 

De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente Scheveningen, hierna te noemen : de gemeente.
De gemeente is gevestigd in de gemeente ‘s- Gravenhage, te Scheveningen.
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van Boek II, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands Recht.
RSIN nummer: 822840091
KVK nummer:

50620592

Contactgegevens:

 

 

Dhr. B. Lubbers (Penningmeester)
Uilenhof 25
2651 WG Berkel en Rodenrijs
Bankrekening: NL23INGB0000271109

Doelstelling:

 

 

 

 

 

Het doel der gemeente is :
a.     naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen om het in artikel 2 lid f, g, en h van deze statuten gestelde, gestalte te kunnen geven;
b.     de leden op te bouwen in het geloof en de liefde, en hen bekend te maken met de volheid Gods in Christus, opdat Christus door de Heilige Geest Zijn werk in hen kan volbrengen;
c.     de leden aan te sporen van harte en volkomen God te dienen, de komst van Jezus Christus te verwachten en mede-getuigen te zijn van Zijn verlossingswerk;
d.     ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich als belijdenis van hun geloof in Christus te laten dopen en in gemeenschap met de Heer en met andere gelovigen te leven.

Bestuur:

 

 

 

M.S. Nanhu (Voorganger) 
Theo Schutte (Secretaris)
Ben Lubbers (Oudste)
Niemand is in dienst en heeft vanuit die positie een inkomen. Ook geen onkostenvergoedingen.
Alleen de voorganger ontvangt op freelance basis een vergoeding.

Doel:

 

 

 

 

 

a.     de prediking van het evangelie aan alle mensen, naar dat zich daartoe de tijd en de gelegenheid voordoen, zowel binnen de grenzen van het vaderland als daarbuiten;
b.     onderlinge samenkomsten en bidstonden, benevens alles wat kan strekken tot onderlinge stichting en vermaning;
c.    de opvoeding en onderwijzing van de jeugd door middel van bijbels onderwijs, catechese, zondagsscholen, verenigingen en clubwerk;
d.     het voorzien in de financiële behoeften der gemeente, haar leden en haar arbeid;
e .    alle wettige middelen die tot het bereiken van het doel kunnen leiden

 

Financiele verantwoording: Balans per 31-12-2021           

             
  Activa       Passiva  
             
Liquide middelen:       Eigen vermogen:    
(bank + kas)   € 326.869,91   Reserve   € 349.716,26
        best.Kerstdankoffer 2020   € 1.745,00
             
             
             
Verlies   € 24.591,35        
Totaal   € 351.461,26   Totaal   € 351.461,26
             
             
             
STAAT VAN BATEN EN LA STEN (Resultatenrekening)        
             
Baten:       Kosten:    
Totale inkomsten bestaande       Gemeentelijk werk   € 1.374,48
uit vrijw.bijdr,giften,collecten   € 23.191,92   Huisvesting   € 6.890,00
Rente   € 0,00   Prediking en Evangelisatie   € 34.468,00
Verlies   €24.591,35   Zending   € 1.738,86
        Overige kosten   € 1.311,93
             
Totaal   € 47.783,27   Totaal   € 47.783,27

 

KORTE TOELICHTING:
De kolom Activa geeft een overzicht van de beschikbare middelen. Het onroerend goed is medio 2020 verkocht. Van de opbrengst moeten alle kosten voldaan worden voorzover zij niet uit de vrijwillige bijdragen en collecten betaald kunnen worden. 

Dit afgezet tegen het totaal van de Passiva geeft een verlies van
€  24.591,35  De Resultatenrekening geeft een beeld van de totale inkomsten, bestaande uit vrijwillige bijdragen, giften en collecten. Onze gemeente kent geen verplichte bijdragen. Alle kosten moeten volledig worden voldaan uit ontvangsten op vrijwillige basis. De kolom kosten geeft een beeld van de kosten voor huisvesting, prediking en overige kosten.             

 

AVG BELEID


Uw privacy is voor de Baptistengemeente Scheveningen erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door u ingevoerde gegevens.
 
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in onze interne ledenadministratie en in de jaarlijks uit te brengen gemeentegids met als doel onderlinge contacten mogelijk te maken. Uw naam kan ook worden vermeld in activiteitenroosters en genoemd/vermeld in een gebedsoproep tijdens de zondagse eredienst, in ons maandelijks gemeenteblad of in een email aan de leden en betrokkenen van onze gemeente (t.w. gasten en een selecte groep (oud-) leden). Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u hierover contact opnemen met onze secretaris.

De Baptistengemeente Scheveningen zal de door u verstrekte gegevens nooit verkopen.

Uw gegevens houden wij graag up-to-date. Als u merkt dat uw gegevens niet (meer) juist zijn, wilt u dat dan aan ons doorgeven? Mocht u niet weten of de gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave van de door ons geregistreerde gegevens vragen.

Website Baptistengemeente Scheveningen
De website van de Baptistengemeente Scheveningen maakt zelf geen gebruik van cookies.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen privacyverklaring
De Baptistengemeente Scheveningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.